Cultivation Promoting

KSL Group ยึดถือหลักการ “ชาวไร่ร่ำรวย โรงงานรุ่งโรจน์ ชุมชนชื่นชอบ” มาโดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ที่เราเติบโตควบคู่กันมากับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในประเทศไทย โดยเห็นว่าเป้าหมายของการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยใน ประเทศไทยของเรานั้น เราอยากให้ชาวไร่มีความร่ำรวยอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง สามารถยึดถืออาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยสืบต่อกันรุ่นต่อรุ่น ด้วยความภาคภูมิ

ภาพรวมธุรกิจอ้อยในประเทศไทย

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527

เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจำหน่ายอ้อย

จัดระบบและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้ชาวไร่อ้อย และเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
เข้ามาร่วมมือกับทางราชการ ตั้งแต่การปลูกอ้อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายน้ำตาลทรายทั้งในและนอกประเทศ

เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงาน และประชาชนผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการตาม พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย
กำหนดนโยบายกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ
กำหนดนโยบายส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
สร้างความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

รายได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่น

ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับ
และการดูแลจากภาครัฐ

เงินสนับสนุนผ่าน ธกส.
ไม่ต้องรับความเสี่ยง จากราคาน้ำตาลโลกที่ไม่คงที่

ชาวไร่คู่โรงงาน เคเอสแอลกรุ๊ป

“ที่ภูมิใจของครอบครัวที่สุด คือการได้ซื้อรถตัดอ้อยในราคา 5,800,000 บาท เป็นเงินสด กล้าพูดอย่างเต็มปากว่าได้มาจาก อาชีพทำไร่อ้อยและมี โรงงานน้ำตาลขอนแก่น คอยช่วยเหลือดูแลในทุกๆ เรื่อง จึงรู้สึกผูกพันกับ KSL มากกว่าชาวไร่ คู่สัญญาเปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องกัน จึงทำให้ไม่คิดจะไปส่งอ้อยให้กับทางโรงงานอื่นแม้จะมีการเข้ามาติดต่อบ่อยครั้ง ก็ตาม”

นางลัดดาวัลย์ เอกทวีกุล : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - น้ำพอง

“นักส่งเสริมมาเยี่ยมเยียน และส่งข่าวสารการส่งเสริมของ KSL อยู่ตลอดเวลา การส่งเสริมก็เป็นที่น่าพอใจ ทำให้ชาวไร่ รักษาสัญญาตันที่ทำไว้กับโรงงานในส่วนโรงงานก็มีห้องน้ำที่สะอาดไว้บริการที่สำคัญ มีคิวเสรี

นางสาววันวิสา ศรีแพงเลิศ : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - วังสะพุง

“ชาวไร่มีความมั่นคง และมั่นใจในอาชีพทำไร่เมื่อมี KSL อยู่เคียงข้าง”

นายสุวิต หงษ์เวียงจันทร์ : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - บ่อพลอย

“รู้สึกดีที่ลูกหลานของชาวไร่และชาวบ้านได้มีงานทำและมีแหล่งทำมาหากิน”

นายพิชิต ขุนช้าง : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - บ่อพลอย

“มีความเชื่อมั่นในพนักงาน KSL และบริการของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและโรงงาน”

นายวัชระ รุ่งวิไลเจริญ : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - ท่ามะกา

“ผมส่งอ้อย KSL มาหลายปีจนไม่อยากส่งโรงงานอื่น โรงงานพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งการเงินและกำลังการผลิต”

นายจเร แสนสุข : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - ท่ามะกา

“มีความซื่อสัตย์ต่อชาวไร่ สนับสนุนให้ชาวไร่ให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพปลูกอ้อย อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

นายบรรจบ เลาศรีรัตนชัย : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - ท่ามะกา

“KSL มีระบบการเงินมั่นคง รวดเร็วทันใจ การขนส่งสะดวก”

นายแหลม เอี่ยมสำอางค์ : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - ท่ามะกา

“ส่ง KSL มา 10 ปีแล้ว โรงงานช่วยเหลือดี ดูแลลูกค้าดี บริการด้านการเงินใช้ได้”

นายชำนาญ ปรีดาพรพันธุ์ : ชาวไร่คู่สัญญาโรงงาน เคเอสแอล - พนัสนิคม
เพิ่มเติม