ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ(ปฏิบัติงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - เสนอแนะให้นายจ้างมีการจัดการด้านความปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
  - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมา
  - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  •สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  •สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  •มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  •สามารถแนะนำ ให้ความรู้ หรือถ่ายทอด เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานได้
  •สามารถปฏิบัติงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ **มีสวัสดิการบ้านพักให้**

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • วิศวกรเครื่องมือวัด (ปฏิบัติงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และมีคุณภาพตามกำหนด
  - บริหารงานโดยวางแผนร่วมกับหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้ากะเพื่อให้ระบบควบคุมเครื่องมือวัดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อการทำงาน
  - ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาในแผนก
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  •สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องมือวัด
  •อ่านแบบและออกแบบไฟฟ้าตามสาขางานที่รับผิดชอบได้
  •มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์และเครื่องมืดวัด
  •คำนวณ Load การใช้ไฟฟ้าได้
  •สามารถปฏิบัติงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ **มีสวัสดิการบ้านพักให้**

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • หัวหน้าแผนกบุคคล (ปฏิบัติงาน อ.วังสะพุง จ.เลย)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  รับผิดชอบการดำเนินการตามนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจองค์กร
  งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง
  - ดำเนินการตามนโยบาบบริหารบุคคลากร
  - วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  - วางแผนการสรรหาบุคลากร
  - วางแผนการคัดเลือกบุคลากร
  - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา
  - ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาว่าจ้าง
  งานพัฒนาและฝึกอบรม
  - ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
  - วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว/แผนอบรมประจำปี
  - ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม
  - ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม
  งานบริหารผลตอบแทน
  - ดำเนินการตามนโยบายด้านผลตอบแทน
  - พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน
  - สำรวจ เปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น
  - ให้คำปรึกษาแนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน
  - ออกแบบและกำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
  งานบริหารพนักงานสัมพันธ์
  - ดำเนินการตามนโยบายพนักงานสัมพันธ์
  - ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ
  - ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงาน
  - วางแผนการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  - แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ
  - วางแผนการบริหารกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
  การจัดการทั่วไป
  - ร่วมกิจกรรมและรักษาระบบคุณภาพต่างๆ
  - บริหารบุคลากร
  - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
  - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
  - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย(ติดต่อหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร)

  คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ /สังคมศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลากร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้าน...การวางแผนกลยุทธ์,การโน้มน้าว,การเจรจาต่อรอง,ภาวะผู้นำ,การตัดสินใจ,การควบคุมอารมณ์,คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้าน...นโยบายองค์กร,กฎหมายแรงงาน,กฎระเบียบข้องบังคับที่เกี่ยวข้อง,ลักษณะธุรกิจขององค์การ,โครงสร้างการบริหารจัดการ
  • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ **มีสวัสดิการบ้านพักให้**

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติงานที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแล ควบคุม งานด้านวิศวกรรมของโรงงานผลิตไฟฟ้า
  • ปฏิบัติงานด้านดูแล/ซ่อมบำรุงระบบหม้อไอน้ำ+ต้นกำลัง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  •วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ. สาขาเครื่องกล
  •สามารถปฏิบัติงานประจำที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรีได้
  •สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • พนักงานประชาสัมพันธ์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •อำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อภายกับบริษัทฯ ต่างๆ ในอาคาร
  •ดูแลความเรียบร้อยบริเวณ Lobby ชั้น1
  •รับ-จ่าย จดหมายไปรษณีย์
  •รับแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อภายในอาคาร
  •รับจองบูทขายของ/ดูแล อำนวยความสะดวกแก่ ผู้เช่าพื้นที่ขายของ
  •จัดทำ Report การปฏิบัติงาน

  คุณสมบัติ

  •สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  •มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจรักงานด้านการบริการ
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Microsoft Office
  •สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่ (ประจำ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารงานการส่งเสริมไร่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
  • วางแผนจัดหาวัตถุดิบ(อ้อย) ให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ตามที่กำหนด เข้าโรงงาน
  • พิจารณาอนุัมติการขอส่งเสริมทุกรูปแบบของชาวไร่ ส่งเสริมเกษตรกรพันธสัญญาให้มีการปลูกอ้อยที่ดี
  • ร่วมวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมไร่(อ้อย) สู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการส่งเสริมไร่อ้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการโน้มน้าว การเจรจา ต่อรอง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office(Word, Excel, Power Point) ได้อย่างดี
  • มีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บันทึกรายการประจำวัน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • จัดทําและนําเสนอรายงานผู้บริหารประจําเดือน
  • สอบทานข้อมูลต้นทุนปลูกอ้อย
  • สอบทานข้อมูล และปรับปรุงระบบงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านบัญชีทั่วไป สอบบัญชี หรือเจ้าหนี้ลูกหนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
  • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการส่วนไฟฟ้า (จ.กาญจนบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุม วางแผน ปรับปรุง แก้ไข การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบเครื่องมือวัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนเป้าหมายและแผนการผลิตของบริษัท
  • วางแผนอัตรากำลังคนในแผนกให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนงาน และควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ร่วมพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาในแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 5-10 ปี
  • มีความรู้ด้านการควบคุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตพลังงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Process และเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้