ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

 • โปรแกรมเมอร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ


  •เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic net เป็นอย่างดี
  •ใช้งาน SQL Server ได้เป็นอย่างดี
  •มีความรู้พื้นฐาน System Analyze

  คุณสมบัติ

  •วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศ.บ. คอมพิวเตอร์ , วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (หากไม่มีประสบการณ์ สามารถแสดงโปรเจคหรือผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา)
  •สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ.ชลบุรี ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • พนักงานประจำป้อมแลกบัตรจอดรถ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •ปฏิบัติงานประจำชั้นG วันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
  •อำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่และบุคคลที่เข้ามาติดต่อภายในอาคาร
  •ดูแลความเรียบร้อยบริเวณชั้น G
  •ดูแลพื้นที่บริเวณสถานที่จอดรถ
  •ดูแลบัตรจอดรถ,ค่าบริการจอดรถ ของผู้เข้ามาติดต่อภายในอาคาร

  คุณสมบัติ

  •จบการศึกษาระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
  •มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจรักงานด้านการบริการ
  •ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • พนักงานประชาสัมพันธ์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •อำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อภายกับบริษัทฯ ต่างๆ ในอาคาร
  •ดูแลความเรียบร้อยบริเวณ Lobby ชั้น1
  •รับ-จ่าย จดหมายไปรษณีย์
  •รับแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อภายในอาคาร
  •รับจองบูทขายของ/ดูแล อำนวยความสะดวกแก่ ผู้เช่าพื้นที่ขายของ
  •จัดทำ Report การปฏิบัติงาน

  คุณสมบัติ

  •สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  •มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจรักงานด้านการบริการ
  •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Microsoft Office
  •สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • ช่างซ่อมบำรุง (อาคารนิติบุคคล)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •ดูแลงานอาคารในการซ่อมบำรุงภายในอาคาร
  •มีทีมงานร่วมกันทำงานทั้งกะเช้าและกะดึก
  •ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน, หยุด 1 วัน (ภายในทีมจัดสลับหยุดกันเอง)
  •มีค่าล่วงเวลา(OT) ให้ทุกกะ

  คุณสมบัติ

  •วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ
  •มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูโภค/อาคารสถานที่ อย่างน้อย 1 ปี 
  •หากสามารถเข้างานแบบสลับกะเช้า-ดึกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่ (ประจำ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารงานการส่งเสริมไร่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
  • วางแผนจัดหาวัตถุดิบ(อ้อย) ให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ตามที่กำหนด เข้าโรงงาน
  • พิจารณาอนุัมติการขอส่งเสริมทุกรูปแบบของชาวไร่ ส่งเสริมเกษตรกรพันธสัญญาให้มีการปลูกอ้อยที่ดี
  • ร่วมวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมไร่(อ้อย) สู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการส่งเสริมไร่อ้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการโน้มน้าว การเจรจา ต่อรอง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office(Word, Excel, Power Point) ได้อย่างดี
  • มีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บันทึกรายการประจำวัน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • จัดทําและนําเสนอรายงานผู้บริหารประจําเดือน
  • สอบทานข้อมูลต้นทุนปลูกอ้อย
  • สอบทานข้อมูล และปรับปรุงระบบงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านบัญชีทั่วไป สอบบัญชี หรือเจ้าหนี้ลูกหนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
  • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการส่วนไฟฟ้า (จ.กาญจนบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุม วางแผน ปรับปรุง แก้ไข การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบเครื่องมือวัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนเป้าหมายและแผนการผลิตของบริษัท
  • วางแผนอัตรากำลังคนในแผนกให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนงาน และควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ร่วมพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาในแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 5-10 ปี
  • มีความรู้ด้านการควบคุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตพลังงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Process และเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ (Risk Management Officer)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบเสมือน ISO และประสานงานศูนย์ควบคุมเอกสาร(ทุกโรงงาน)
  • สอบทาน Procedure ปัจจุบัน สามารถระบุจุดอ่อนและความเสี่ยง(Gap) พร้อมทั้งพัฒนาระบบคุมภายใน เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติงานส่วนโรงงาน
  • สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงในการระบุ ประเมิน ติดตามผลการทำงาน

  คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/สถิติ
  • มีประสบการณ์ด้านงาน จัดทำระบบ ISO / การวงระบบควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง ระบบ BCMS คู่มือปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอ ได้
  • มีการสื่อสารที่ชัดเจน และการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้