ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

 • หัวหน้าแผนกธุรการและห้องชั่ง (กัมพูชา)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำกับดูแล งานสาธารณูปโภคของพนักงานและของบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
  • กำกับดูแล งานชั่งสินค้าเข้า-ออก ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่ประเทศกัมพูชาได้ (มีที่พักให้)
  • สามารถใช้ Computer Microsoft Office ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในประเทศกัมพูชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ประจำที่ จ.กาญจนบุรี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  รวบรวม ปรับปรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาทางแก้ไข พัฒนางานให้ถึงเป้าหมาย รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆ ประกอบด้วย

  • สามารถจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
  • งานด้านการฝึกอบรม และงานสนับสนุนการให้บริการ Mobile devices mapping application
  • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
  • ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ (ตามความเหมาะสม)

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • มีความรู้ทางด้าน GIS,GPS,และ RS สามารถใช้โปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ GIS ได้
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนองาน Presentation
  • หากมีประสบการณ์งานด้าน GIS 0-4 ปี หรือมีประสบการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจอ้อยและน้ำตาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่ (ประจำ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารงานการส่งเสริมไร่ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
  • วางแผนจัดหาวัตถุดิบ(อ้อย) ให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ตามที่กำหนด เข้าโรงงาน
  • พิจารณาอนุัมติการขอส่งเสริมทุกรูปแบบของชาวไร่ ส่งเสริมเกษตรกรพันธสัญญาให้มีการปลูกอ้อยที่ดี
  • ร่วมวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมไร่(อ้อย) สู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการส่งเสริมไร่อ้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการโน้มน้าว การเจรจา ต่อรอง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office(Word, Excel, Power Point) ได้อย่างดี
  • มีภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บันทึกรายการประจำวัน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • จัดทําและนําเสนอรายงานผู้บริหารประจําเดือน
  • สอบทานข้อมูลต้นทุนปลูกอ้อย
  • สอบทานข้อมูล และปรับปรุงระบบงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านบัญชีทั่วไป สอบบัญชี หรือเจ้าหนี้ลูกหนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
  • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  • ประสานงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
  • รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยง
  • ดูแลและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตาม COSO
  • จัดตั้ง ERM พัฒนากลยุทธ์ ERM เพื่อให้ BOD พิจารณา
  • ศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ได้ CRMA
  • รายงานผลการปฏิบัติงาน

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี/โท สาขา บริหารธุรกิจ,บัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,สถิติ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี เกี่ยวกับการจัดทำระบบ ISO และการบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้ความสามารถพิเศษ : Flow chart, Operation Management, System Development
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ชลบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุมดูแลการจัดการงานด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อาชีวอนามัย
  • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี ได้ (มีบ้านพักให้)
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จปว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • ผู้จัดการส่วนไฟฟ้า (จ.กาญจนบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุม วางแผน ปรับปรุง แก้ไข การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบเครื่องมือวัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สนับสนุนเป้าหมายและแผนการผลิตของบริษัท
  • วางแผนอัตรากำลังคนในแผนกให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนงาน และควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ร่วมพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาในแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 5-10 ปี
  • มีความรู้ด้านการควบคุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตพลังงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Process และเครื่องจักรในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ (Risk Management Officer)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบเสมือน ISO และประสานงานศูนย์ควบคุมเอกสาร(ทุกโรงงาน)
  • สอบทาน Procedure ปัจจุบัน สามารถระบุจุดอ่อนและความเสี่ยง(Gap) พร้อมทั้งพัฒนาระบบคุมภายใน เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติงานส่วนโรงงาน
  • สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงในการระบุ ประเมิน ติดตามผลการทำงาน

  คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/สถิติ
  • มีประสบการณ์ด้านงาน จัดทำระบบ ISO / การวงระบบควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง ระบบ BCMS คู่มือปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอ ได้
  • มีการสื่อสารที่ชัดเจน และการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้