การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2561-2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เห็นควรให้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้บริหาร เพื่อให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทอันจักสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จึงให้เพิ่มเติมข้อ 13. ในหมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3)

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นการปรับปรุงนโยบายฯและจรรยาบรรณฯฉบับเดิมที่ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ASEAN Corporate Governance Scorecard และรองรับการเตรียมการขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ปรับปรุงใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริตอีกหลายประการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด ส่วนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 16 หัวข้อ ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ปรับปรุงใหม่นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย

 • สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต
 • DOWNLOAD PDF FILE CORPORATE GOVERNANCE POLICY

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้คำนึงถึงการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกัน และความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้ดำเนินการ

 1. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป
 2. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.com  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลขอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนำเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใ
 3. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
 4. บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติการอบรมกรรมการ   ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว
 5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี  โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 6. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกรรมการและผู้บริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้น ในบริษัทฯประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 7. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ  
 8. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6191-9 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้   บริษัทจึงจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการจัดทำแผน เพื่อร่วมเดินทางในการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าพบเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซึ่งสามารถทำตารางนัดหมายล่วงหน้า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์           

เพิ่มเติม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ หุ้น อยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯไว้ ดังต่อไปนี้

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 7 คนที่ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ  หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการโดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์  การถือหุ้น  แสดงในหัวข้อรายละอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ
  กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

  กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทฯขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
   
 2. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทั้งชุดครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
 3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดำรงตำแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
 4. เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ  นอกจากนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย  ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ  3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีที่กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก  จะทำให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม  ทั้งนี้ หากมีกรรมการเพิ่มใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม
 5. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย 
 6. กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 10 คน ดำรงตำแหน่งพนักงานบริหารระดับสูงในบริษัทฯตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทมากกว่าสองบริษัทขึ้นไป บริษัทฯมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์)
 7. บริษัทได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท  โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปีก่อนที่จะเริ่มจัดทำกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณ  ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้คณะกรรมการจะได้รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาสเมื่อฝ่ายจัดการนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายงานการเงิน
 8. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ดำเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงานและการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
 9. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำคู่มือนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนการกระทำผิดและทุจริต การให้ข้อมูลการกระทำผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระทำผิด การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
 10. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงหลัก (Key Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยในรายงานประจำปี
 11. หน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ คือดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ   คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขนาดของรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  นอกจากนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้ หน้าที่และการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯที่กำหนดไว้
 12. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
 13. การบริหารความเสี่ยง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
 14. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก นอกจากนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในการลงมติในวาระที่สำคัญ ควรมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 15. คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองซึ่งนำแบบของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล  เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทำงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อๆไป นำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จดรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

ในแต่ละปี คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลปฎิบัติงานประจำปี โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดโดยภายหลังจากได้รับผลการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผลและหาแนวทางการปรับปรุงการปฎิบัติงาน

เพิ่มเติม

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 บริษัทโดยประธานกรรมการบริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 CAC ได้ประกาศผลพิจารณาให้บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเรียบร้อยแล้ว โดย CAC จะแจ้งนัดหมายการรับประกาศนียบัตรในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป


นโยบายการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ  เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ กำหนดแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานหรือออกแบบระบบงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ ที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีนโยบายป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริตได้


 

เพิ่มเติม

การตรวจสอบ


บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 พฤศจิกายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ห้องข่าว”
  2.แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง
  3.นำเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
  4.บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบรายบุคคล   โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
  5.ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ที่www.kslgroup.comซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัทรวมถึงข้อมูลการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้  อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
  6. บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ เช่น มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และก่อนที่จะมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่  และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ย่านราชปรารภ ประตูน้ำ จึงเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวมดเร็วถูกต้องแม่นยำ
  7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561  บริษัทฯได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น  วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน   วาระจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย  วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
  8. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และมีการบันทึกการถ่ายวิดีทัศน์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
  9. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  และบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงบันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ  ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
 • สิทธิของพนักงาน

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร  


  กลุ่มบริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้กำหนดเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม KSL ซึ่ง โดยครอบคลุมทั้งการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม
  บริษัทมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน และการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐาน รวมทั้งพนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อฝ่ายจัดการ หรือแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำความผิดมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือสำนักตรวจสอบภายในได้ พนักงานที่แจ้งข้อมูลใดๆแก่บริษัทจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ต้องรับโทษหรือการเปิดเผยตัวตนเพื่อให้มีหลักประกันที่เพียงพอว่าพนักงานจะไม่ถูกปฏิบัติจากการใช้อำนาจที่ไม่ชอบ
  ทั้งนี้พนักงาน ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมทักษะคุณภาพฝีมือแรงงาน จะส่งผลต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพและการเจริญเติบโตเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การบริหารงานด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด

  การเคารพและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  หลักการที่สำคัญในเรื่องนี้ครอบคลุมถึง
  1.การเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมาย
  2.การปฎิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม งดเว้นการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อันเนื่องจากความเหมือนหรือแตกต่างกันในทางใดทางหนึ่งที่มิได้มีผลต่อการปฎิบัติงาน เช่น สภาพร่างกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ฐานะ เป็นต้น
  3.บุคคลควรให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรี สถานภาพหรือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 • สิทธิของลูกค้า

  บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดยไม่นำมาเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้า เพื่อแนะนำติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน  โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสำหรับการดำเนินการของโรงงานน้ำตาลทราย 5 แห่ง    เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดำเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

 • สิทธิของคู่ค้า

  คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบางกิจการด้วย   บริษัทคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน
  บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำหรับการทำงานของผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ  บริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม   บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สำคัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ นอกจากนั้น ในปี 2561 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทให้รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่นให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย

 • สิทธิของเจ้าหนี้

  บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในแก่การชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน
  และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำเนินงาน บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจำปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำหนดวิธีปฎิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
  กัน

  สิทธิของคู่แข่ง
  บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าบุคลากรต้องไม่ดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทำลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม

 • สิทธิของชุมชนและสังคม

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน 
  บริษัท ฯ ได้ลงทุนในกองทุน ESG เพื่อสังคม (ESG Investment Fund for Society) เป็นปีที่ 3 ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ในการสร้างการลงทุนที่นำผลตอบแทนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

 • สิทธิมนุษยชน

  บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ว่าบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ

  สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
  บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยจะเป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำที่ใช้ทั้งในการผลิตน้ำตาลทรายและการปั่นเทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้จะนำมาใช้ในกระบวนการตกตะกอนของน้ำอ้อย น้ำจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อีก เป็นต้นส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการนำเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนำกลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบำบัดน้ำคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึ้นที่โรงงานในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

  สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯจึงได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ถือเป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลายกรณี

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐ
  บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำกับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัทประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตำบล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักชลประทาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
  กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตำรวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ  
           นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย    ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้    

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายงาน จัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ
 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาด้านการควบคุมภายใน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริหารและรับผิดชอบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบของบริษัทฯพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล สามารถกระทำได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม    
บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่องต่างๆให้พนักงานรับทราบ และกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

แบบฟอร์ม

  • ช่องทางการร้องเรียน

   ช่องทางร้องเรียน

  • ติดต่อเลขานุการบริษัท

   ช่องทางร้องเรียน

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท บมจ.น้ำตาลขอนแก่น