ข่าวสารและบทความ

19 กันยายน 2560 >> บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2560

19 กันยายน 2560 >> บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2560

18 ก.ย. 2560

ภาพ 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(ESG100)ประจำปี 2560

ตามที่หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่สามแล้วนั้น จากการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 รวม 656 บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ข้อมูลผลสํารวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring)

สถาบันไทยพัฒน์ องค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Rating (GISR)ได้คัดเลือกให้บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อไปเป็นปีที่ 3