ข่าวสารและบทความ

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)

5 ธ.ค. 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) แก่นักเรียนโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม โดยมีเนื้อหาในการถ่ายทอด ดังนี้

- ฐานการเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

- ฐานเรียนรูัฅนพึ่งตน การทำหลุมพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก โดยการปลูกแบบผสมผสานให้พืชได้เกื้อกูลกัน

- ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์สมุนไพรการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต

- ฐานเรียนรู้ฅนเพาะเห็ด การปั้นก้อน เขี่ยเชื้อ การดูแลและเปิดดอกก้อนเห็ด

พร้อมกันนี้ได้มอบชุดปุ๋ยหมักชีวภาพและเห็ดหูหนู ที่นักเรียนโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มจะได้เรียนรู้ และช่วยกันปลูกต้นไม้ ห่มฟางแห้งชาม น้ำชาม ทำคอกใบไม้ และปลูกต้นพุทธรักษาดอกไม้ประจำวันพ่อเป็นที่ระลึกด้วย การทำกิจกรรมในครั้งนี้หวังเพื่อการสร้างประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในการรู้คุณค่าของดิน ช่วยกันปรับปรุงดูแลดิน พร้อมกับดูแลต้นไม้ทุกๆต้นที่ช่วยกันปลูกไม้ เป็นคลังอาหารปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มต่อไป