ข่าวสารและบทความ

20 กุมภาพันธ์ 2561 >> งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

20 กุมภาพันธ์ 2561 >> งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

21 ก.พ. 2561

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 150 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 121 ราย รวมทั้งหมดเป็น 271 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,442,995,485 หุ้น

จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้   

วาระที่ 1.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 2.  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย 3,445,105,256 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 3,445,105,256 หุ้น)

วาระที่ 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว (หรือเท่ากับร้อยละ 11.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ  ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย 3,445,592,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987
ไม่เห็นด้วย 5,904,552  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1713
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(ตั้งแต่วาระที่ 3 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,445,637,101 หุ้น)

วาระที่ 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  ดังนี้

4.1 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์            กรรมการ

เห็นด้วย 3,444,752,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9745
ไม่เห็นด้วย 879,432  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0255
งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.2 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์       กรรมการ

เห็นด้วย 3,390,850,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4099
ไม่เห็นด้วย 54,787,017  เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5901
งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.3  นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์             กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 3,443,716,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9444
ไม่เห็นด้วย 1,915,564  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0556
งดออกเสียง 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.4  นายวรภัทร  โตธนะเกษม            กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 3,444,752,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9658
ไม่เห็นด้วย 1,176,032  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0341
งดออกเสียง  5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.5  นางสาวดวงแข   ชินธรรมมิตร์       กรรมการ

เห็นด้วย 3,445,408,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9935
ไม่เห็นด้วย 224,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0065
งดออกเสียง 5,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.6  นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ             กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 3,445,592,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย 40,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012
งดออกเสียง 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4.7 นายตระการ    ชุณหโรจน์ฤทธิ์       กรรมการ

เห็นด้วย 3,445,368,001 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9923
ไม่เห็นด้วย 264,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077
งดออกเสียง 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -


วาระที่ 5.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1)       ค่าตอบแทนประธานกรรมการ                       ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
2)       ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ           ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3)       ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย                      ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4)       ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม       ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
5)       ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม                ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย 3,444,949,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9800
ไม่เห็นด้วย 682,611  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0199
งดออกเสียง 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -


วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ดังนี้

                   1. นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชติ         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ
                   2. นางสาวดวงฤดี   ชูชาติ        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ
                   3. นายชูพงษ์    สุรชุติกาล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ
                   4. นายยงยุทธ  เลิศสุรพิบูล           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6770

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,650,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย 3,445,627,798 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย 4,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม