ข่าวสารและบทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประจำปี 2561

5 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ประจำปี 2561 ดังนี้

1.คุณวีณา       กิจเวคิน

2.คุณกำพล      ชเนศวร

3.คุณสมชาย    เอื้อพาหุรัตน์

4.คุณนงลักษณ์  เนียมหลวง

5.คุณดำรงศักดิ์ อุดมถิรพันธุ์

6.คุณนิศากานต์  สิริกาญจนากุล

7.คุณนิรันดร์    พงษ์กล่ำ

8.คุณนฤมล      ปิติอานนท์

9.คุณชูเกียรติ   แวววีรดุปต์

10.คุณธัญญา   รอดรักขวัญ

11.คุณธนัชพงศ์  วัชรีวุฒิศักดิ์

12.คุณอิรารมย์  อนันต์

13.คุณไชยพร   อนุวัตเมธี

14.คุณสุชีวี      ฟองจ่าน

15.คุณพจนาถ  เลิศพิชญบุตร

16.คุณพิชิต     ผลพนิชรัศมี

17.คุณวิวัฒน์    โกดทรัพย์

18.คุณพิมพ์     พิชิตวงศิเลิศ

19.คุณฐานียะ   เตชะวิภู

20.คุณทศพร    สถิตย์สุวงศ์กุล

21.คุณโชติ      กลิ่นสมร

22.คุณกิตติวัฒน์  สุจริดพงศ์

23.คุณรัชเดช   เดชอุดมพร

24.คุณณัฐวัฒน์ รักษ์พิทยานนท์

25.คุณฐิติภา    รักษ์พิทยานนท์

26.คุณสุทัศน์    อัศวินนิมิตร

27.คุณสกุล      ชูขันธ์

28.คุณรสลิน     นัมคนิสรณ์

29.คุณธัญลักษณ์  จิรรุ่งศถุงคาร

30.คุณปิยชัย      สันติธำรงวิทย์

31.คุณพรทิพย์  ลักขณะวิสิฏฐ์

32.คุณเพียงฤทัย  อภิบาลศรี

33.คุณธารา     ชลปราณี

34.คุณวิริยา     กั้งสม

35.คุณนพรัตน์  ตระการพฤกษ์

36.คุณเสาวลักษณ์  จิรายุสโยธิน

37.คุณชัชวาล   สุนทรพาณิชย์

38.คุณมานะ     เลิศวิทยาไตร

39.คุณณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล

40.คุณบุญชัย   จิตรเจริญกุล

41.คุณโกศล     มณีพาณิชย์กุล

42.คุณสุนิภา    ชูศักดิ์ตระกูล

43.คุณศักดิ์ริน  ชูศักดิ์ตระกูล

44.คุณเพ็ญมณี นนท์รักษานุกูล

45.คุณสุวัตถี    แซ่อึ้ง

46.คุณถาวร     โอภาสกรุณา

47.คุณวลัยมณี  แสงจันทร์สมพร

48.คุณกนกอร   แพรธำรงกุล

49.คุณสมภรณ์  โอมพรนุวัฒน์

50.คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ

51.คุณวิภา      หงษ์ตระกูล

52.คุณจิรศักดิ์   สุรวัฒนาวงศ์

53.คุณวิเชียร   นกแก้ว

54.คุณณัฎฐณิชา ธีรบัณฑิต

55.คุณศุภชัย    หวังปรีชาชาญ

56.คุณสมศรี    จงรุ่งเรือง

57.คุณอุทัยวรรณ  จงรุ่งเรือง

58.คุณสมพร    ธีระสรรพวิทยา

59.คุณมณฑินี   สุธีลักษณาพร

60.คุณทศพร    พละเลิศ

61.คุณอนุ        ว่องสารกิจ

62.คุณมณีรัตน์  ทศพรวิชัย

63.คุณสุวิทย์    จรัสเรืองดำรงค์

64.คุณมาลินี    อนุวัตเมธี

65.คุณธีรพันธุ์   แสงนภาบวร

66.คุณประสิทธิ์   จิยะพานิชกุล

67.คุณสุภามาศ  บัณฑิตพรรณ

68.คุณมารศรี   มณีรัตน์

69.คุณสุวรรณ   เดชะรินทร์

70.คุณบุญนะ   หาสิตพานิชกุล

71.คุณวชิรา     เมษายานนท์

72.คุณเพชรินทร์  ปอตระกูล

73.คุณดรุณ     ภูริปัญญาคุณ

74.คุณวิมลรัตน์  คงภักดีไผท

75.คุณทองทิพย์  ชนิตราภิรักษ์

76.คุณธีวิน      บุญรอด

77.คุณสุภา      รุ่งธรรมรัตน์

78.คุณบรรจง   ศรีสุทราภรณ์

79.คุณพรพิมล  ศรีศรี

80.คุณวิภวานี   เองใช่รัตน์

โดยบริษัทฯ จะติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในข้อ 4.ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้(ตามเอกสาร)

กรณีไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทจะทำการ Random จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในลำดับต่อไปแทน

กำหนดการ โครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 06.15 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น G อาคารเค เอส แอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา
เวลา 06.45 น. ออกเดินทางจาก อาคาร KSL Tower (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
เวลา 10.30 น. เดินทางถึงโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม Bo Ploy Bio-Refinery Complex
เวลา 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.15 น. รับฟังบรรยายสรุป ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯณ ห้องประชุม Bo Ploy Bio-Refinery Complex
เวลา 13.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและรับของที่ระลึกจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ
เวลา 14.00 น. เดินทางสู่วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา 14.30 น. สักการะพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
เวลา 18.00 น. เดินทางถึงอาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ (โดยประมาณ)