การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ที่ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทได้ดำเนินการ

1
เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป
1.1 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
1.2 ไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมที่อาจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
2
เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลขอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนำเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
3
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
4
บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติการอบรมกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว
5
จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
6
เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกรรมการและผู้บริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ อายุ เพศ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูล นักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ
8
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ที่
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th