ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
ฉบับปรับปรุงประจำปี 2564

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท บมจ.น้ำตาลขอนแก่น

หนังสือบริคณห์สนธิ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น

ข้อบังคับบริษัท บมจ.น้ำตาลขอนแก่น

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th