นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ กำหนดแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานหรือออกแบบระบบงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1
กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ ที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3
ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีนโยบายป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริตได้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th