ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลท่ามะกา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 • 07112023 003 01
 • 07112023 003 02
 • 07112023 003 03
 • 07112023 003 04
 • 07112023 003 05
 • 07112023 003 06
 • 07112023 003 07
 • 07112023 003 08
 • 07112023 003 01
 • 07112023 003 02
 • 07112023 003 03
 • 07112023 003 04
 • 07112023 003 05
 • 07112023 003 06
 • 07112023 003 07
 • 07112023 003 08

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์น้ำ โดยการปลูกป่าบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดท่ากระทุ่ม และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 15,000 ตัว ลงแม่น้ำแม่กลอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้าง และรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิวะปกรณ์ วิเชียรเพริศ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ อาทิ นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, นางสาวอารีย์  มูลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน, นายอิสระ ราศีกุล  หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม, นายพิเชษฐ์ เลิศเกียรติชัย หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขาท่ามะกา, นายยุทธศักดิ์ สงเคราะห์ ประธานสิ่งแวดล้อมอำเภอท่ามะกา, นายกพรทิพย์  แสนสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ, นายไพทูรย์ ศรีแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหวายเหนียว, พระสมุห์สมนึก สุขิโต เจ้าอาวาสวัดท่ากระทุ่ม และเครือข่ายในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th