ประวัติความเป็นมา

ก้าวแรกสู่ธุรกิจน้ำตาล

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2488 กลุ่มบริษัทเคเอสแอล (KSL Group)

ได้พัฒนาจากการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายเล็ก ซึ่งมีศักยภาพการผลิตน้ำตาลเพียง 600 กิโลกรัมต่อวัน มาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา บริษัทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2488

พ.ศ. 2488


ในปี พ.ศ. 2488 คุณชวน ชินธรรมมิตร์ ได้ชักชวน 2 ครอบครัวนักธุรกิจ คือ ครอบครัวโตการัณยเศรษฐ์ และครอบครัวโรจนสเถียร ร่วมกันก่อตั้งโรงงานน้ำตาลกว้างสุ้นหลี ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร ชื่อกว้างสุ้นหลี นั้น มาจากพยางค์กลางของชื่อห้างหุ้นส่วน 3 แห่งของผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. 2488

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2495


พ.ศ. 2495 ได้มีการย้ายโรงงานไปที่ถนนเพชรเกษม จังหวัดธนบุรี ตั้งชื่อว่า บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 1) (กว้างสุ้นหลี) กิจการมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จึงมีการตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2503 ชื่อว่า บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม่มาใช้ ทำให้สามารถนำอ้อยสดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายได้โดยตรง จากนั้นบริษัทได้ดำเนินการขยายกิจการโรงงานน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ.2516

พ.ศ. 2516


จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2516 บริษัทมีโรงงานน้ำตาลรวมทั้งสิ้น 6 โรงงาน

พ.ศ.2516

พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2517


การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เมื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นมีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยมี คุณนันทา ชินธรรมมิตร์ เป็นประธาน และคุณชวลิต ชินธรรมมิตร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร และมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยคงไว้ซึ่งโรงงานน้ำตาลเดิม 3 แห่ง คือ บริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด บริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2519


ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 จัดตั้งบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด และลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาลใหม่ขึ้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2533


ในปี พ.ศ. 2533 มีการรวมการบริหารงานของบริษัทน้ำตาลในองค์กรภายใต้ชื่อ กลุ่มเคเอสแอล หรือ KSL Group ซึ่งเป็นอักษรโรมันตัวแรกของบริษัทน้ำตาลกว้างสุ้นหลี (Kwang Soon Lee) และเพื่อรองรับการขยายงานทางธุรกิจและเป็นศูนย์รวมในการบริหารงานในกลุ่ม จึงมีการย้ายสำนักงานของทุกบริษัทมารวมกันที่อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2539


ในปี พ.ศ. 2539 คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกลุ่ม KSL ได้มีการขยายการดำเนินงานในธุรกิจต่อเนื่อง ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานส่งผลให้ธุรกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความเป็นสากล

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2546-2547

พ.ศ. 2546-2547


ในปี 2546 สร้างบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตไอน้ำโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก และในปี 2547 สร้างบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล น้ำอ้อย และอื่นๆ

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548


คณะผู้บริหารกลุ่ม KSL เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอทานอลและการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าน้ำตาลในตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงแปรสภาพบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด เป็น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทน้ำตาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในกระดานหุ้นว่า "KSL"

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550


ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทย้ายโรงงานน้ำตาลนิว กรุงไทยจากอำเภอท่ามะกาไปสร้างโรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิดBio-Refinery Complex ซึ่งเป็นการจัดระบบการสร้างและการจัดการโรงงานน้ำตาลและผลิตภัณท์ต่อเนื่อง คือ โรงงานเอทานอล, โรงงานไฟฟ้า, และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ในที่เดียวกันเพื่อสร้างระบบธุรกิจแบบครบวงจรที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนทางการผลิตได้อีกด้วย

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554


ปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ลงทุนเพิ่ม 1 โครงการ คือ โครงการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าที่จังหวัดเลย โครงการประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลขนาด 18,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 40 เมกะวัตต์

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555


ปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้ลงทุนโครงการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อย ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อยได้เพิ่มขึ้นอีก 8,000 ตันต่อวัน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองครบรอบ 70 ปี กลุ่มบริษัท KSL


วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองครบรอบ 70 ปี กลุ่มบริษัท KSL ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบในครั้งนี้ พร้อมด้วย คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้


ในโอกาสนี้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม KSL และแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้ร่วมกันบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นจำนวนเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 13,173,668 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบแปดบาท)

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559


บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ร่วมจัดงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29

วันที่  3 ธันวาคม 2559  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง ได้จัดงานต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลโลก (Pre-Congress Tour) จำนวน 121 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน และนักวิชาการเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลที่มีศักยภาพในการใช้นวัตกรรมจากพลังงานธรรมชาติ  โดยคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานโรงงาน  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

งานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ  International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการแสดงเทคนิคการผลิตอ้อยและน้ำตาล รวมถึงนวัตกรรมสุดทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดทั้งกระบวนการ งานประชุมในครั้งนี้จัดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  Pre-Congress Tour, ISSCT Congress 2016 และPost-Congress Tour 

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560


วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 การควบรวมบริษัทระหว่างบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) คือ บริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตามที่หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจด ทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้วนั้น จากการ ประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2561 รวม 683  บริษัท โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่ เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ข้อมูลผลสํารวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด ทะเบียน (CG Scoring)

สถาบันไทยพัฒน์ องค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ  Global Initiative for Sustainability Rating (GISR) ได้คัดเลือกให้บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อไปเป็นปีที่ 4

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 เพื่อสมทบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์  

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดงานปิดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019  เพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธงชัย พงมฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการเข้าร่วมงานปิดโครงการและพิธีรับมอบเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,586,380 บาท จากคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563


ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์ (white sugar and refined sugar) เพื่อจำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านทางช่องทางโมเดิร์นเทรด โดยเริ่มจากการจำหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าแม็คโคร และจะขยายสู่ห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตอื่น

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL แตกไลน์ธุรกิจเปิดตัว Kane’s (เคนส์) น้ำตาล Low GI “เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย”

จากเทคโนโลยีการผลิตสิทธิบัตร Nucane ที่ช่วยรักษาสารโพลีฟีนอลจากอ้อยธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด

การันตีด้วยผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำตามมาตรฐาน ISO 26642:2010 Low Glycemic Tests.

ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน สร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพ

พ.ศ. 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th