นโยบายคุณภาพ

Image

นโยบายคุณภาพ

ผลิตน้ำตาลทรายคุณภาพด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งมอบตรงเวลา

ลูกค้ามั่นใจ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโต

พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว และเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ค่านิยมองค์กร

D-I-S-C

มีพลัง Dynamic

มีพลัง

Dynamic

ซื่อสัตย์ Integrity

ซื่อสัตย์

Integrity

ร่วมใจ Synergy

ร่วมใจ

Synergy

สร้างสรรค์ Creativity

สร้างสรรค์

Creativity

มาตรฐานและรางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (KSL Group) ได้รับ “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” หรือ Carbon Footprint Label : CFP จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด (KSL Group) ได้รับ “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” หรือ Carbon Footprint Label : CFP จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

KSL Group ได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้สนับสนุนงานด้านคนพิการ” จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

KSL Group ได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้สนับสนุนงานด้านคนพิการ” จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

น้ำตาลขอนแก่น (KSL Group) รับมอบป้าย “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะคุณธรรม” ประจำปี 2566 จาก สํานักสนับสนุน  สุขภาวะองค์กร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

น้ำตาลขอนแก่น (KSL Group) รับมอบป้าย “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะคุณธรรม” ประจำปี 2566 จาก สํานักสนับสนุน สุขภาวะองค์กร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

น้ำตาลขอนแก่น (KSL Group) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 จากสถาบัณไทยพัฒน์

น้ำตาลขอนแก่น (KSL Group) รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 จากสถาบัณไทยพัฒน์

น้ำตาลขอนแก่น รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565

น้ำตาลขอนแก่น รับรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอน้ำพอง รับรางวัลรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระดับ Bronze Awards

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอน้ำพอง รับรางวัลรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระดับ Bronze Awards

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาอำเภอน้ำพอง รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (CSR-DIW Awards 2020)

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาอำเภอน้ำพอง รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (CSR-DIW Awards 2020)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยสสส. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยสสส. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสา

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ประจำปี 2563

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ประจำปี 2563

รางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับเหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต.

รางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับเหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต.

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่สอง

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่สอง

รางวัลฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Awards

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Awards

รางวัล 3Rs+ Awards ระดับ “เหรียญทองแดง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

รางวัล 3Rs+ Awards ระดับ “เหรียญทองแดง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

Zero Waste Achievement Award

Zero Waste Achievement Award

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เข้ารับรางวัลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เข้ารับรางวัลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

Corporate Governance Report 2018

Corporate Governance Report 2018

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) รับรางวัลมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่องปีที่ 10

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) รับรางวัลมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่องปีที่ 10

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) รับประกาศนียบัตรโครงการ CAC

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) รับประกาศนียบัตรโครงการ CAC

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน (ESG100) ประจำปี 2560

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน (ESG100) ประจำปี 2560

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน (ESG100) ประจำปี 2559

บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน (ESG100) ประจำปี 2559

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ( ESG100 )

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ( ESG100 )

รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ระดับดีเด่น ประจำปี 2558

รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ระดับดีเด่น ประจำปี 2558

รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) 2558

รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) 2558

รางวัล CSR-DIW Award 2015

รางวัล CSR-DIW Award 2015

GMP

GMP

HACCP

HACCP

HALAL

HALAL

TLS 56-2552

TLS 56-2552

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th