ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพลังงานของอ้อย และเกษตรอินทรีย์

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสีย
จากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากหม้อกรอง)
และน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าชชีวภาพ
และการผลิตเอทานอล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th