เอทานอล

ผลิตเอทานอลเพื่อพลังงานของรถยนต์

Image
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทแห่งใหม่นี้ ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมปานี ที่ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ดังนี้

- บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจาก กากน้ำตาล กำลังการผลิตเอทานอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

- บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจาก มันสำปะหลัง กำลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 85%

- บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไบโอดีเซล กำลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 70%

- บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจาก มันสำปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และพลังงาน กำลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น 21.28%

- บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ ไอน้ำ และไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุ้น 100%

- บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเคมีภัณฑ์ทุกประเภท สัดส่วนการถือหุ้น 51%

ทำให้บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีกำลังการผลิตของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมกัน 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นกำลังการผลิตเอทานอลรวม 1,000,000 ลิตรต่อวัน และกำลังการผลิตไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ มีการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของ Manus Bio Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทหลัก (flagship company) ในการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อไปในอนาคต

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th