ร่วมงานกับเรา

Image
"พนักงาน" คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจัง โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงาน พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหต, ทุนการศึกษาแก่บุตร,
เงินช่วยฌาปนกิจ, เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •     ควบคุม ดูแล จัดการ งานสรรหา ว่าจ้างพนักงาน
 •     ควบคุม ดูแล จัดการ งานพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
 •     งานบริหารผลตอบแทน
 •     งานบริหารพนักงานสัมพันธ์
 •     ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
คุณสมบัติ
 •     วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคล, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านงานบุคคลทั้งระบบในอุตสาหกรรมการผลิต
 •     มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน,ระบบมาตรฐาน เป็นอย่างดี
 •     มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 •     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 •     มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point

แบบฟอร์มสมัครงาน
Job Application Form

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th