ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท  น้ำตาลขอนแก่น  จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ทั้งนี้  งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล ทางบัญชีอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน  ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิด ปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม  รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แสดงฐานะ การเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th