ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Image

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 1,468,242,728 33.29
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 146,377,248 3.31
3. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ 116,460,400  2.61
4. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 115,355,499 2.61
5. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 104,637,200 2.37
6. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 99,799,954 2.26
7. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 99,733,643 2.26
8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 96,475,726 2.18
9. นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 93,847,124 2.12
10. CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCE 89,698,136 2.03
รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
2,430,627,658 55.11
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 1,979,604,961 44.89
รวมทั้งสิ้น 4,410,232,619 100.00

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะนำปัจจัยต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงานทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมของการดำเนินงานของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้
ปี วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่จ่ายเงินปันผล รูปแบบ เงินปันผล(บาท/หุ้น) ปีผลประกอบการ
2566 13/01/66 - เงินสด 0.1 01/11/64-31/10/65
2565 14/01/65 - เงินสด 0.03 01/11/63-31/10/64
2564 15/01/64 - งดจ่ายเงินปันผล - 01/11/62-31/10/63
2563 14/01/63 20/03/63 เงินสด 0.05 01/11/61-31/10/62
2562 11/01/62 20/03/62 เงินสด 0.05 01/11/60-31/10/61
2561 12/01/61 16/03/61 เงินสด 0.05 01/11/59-31/10/60
2560 20/01/60 23/03/60 เงินสด 0.10 01/11/58-31/10/59
2559 22/01/59 25/03/59 เงินปันผล 0.0555555556 01/11/57-31/10/58
      หุ้นปันผล 0.05  
2558 23/01/58 27/03/58 เงินปันผล 0.0811111111 01/11/56-31/10/57
      หุ้นปันผล 0.10  
2557 24/01/57 26/03/57 เงินปันผล 0.35 01/11/55-31/10/56
2556 25/01/56 28/03/56 เงินปันผล 0.50 01/11/54-31/10/55
2555 27/01/55 28/03/55 เงินปันผล 0.50 01/11/53-31/10/54
2554 24/01/54 28/03/54 เงินปันผล 0.0700 01/11/52-31/10/53
2553 22/01/53 25/03/53 เงินปันผล 0.15 01/11/51-31/10/52
2552 23/01/52 27/03/52 เงินปันผล 0.22 01/11/50-31/10/51
2551 24/01/51 27/03/51 เงินปันผล 0.22 01/11/49-31/10/50
2550 26/01/50 27/03/50 เงินปันผล 0.22 01/11/48-31/10/49
2549 20/01/49 27/03/49 เงินปันผล 0.16 01/11/47-31/10/48

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th